Regulamin

Regulamin Portalu nr 1 z dnia 7 listopada 2019 r.

1. Definicje

a) portal.genevatrust.pl portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.portal.genevatrust.pl służący do pobierania wyników badań mammograficznych.

b) administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie portalem;

c) indywidualna zgoda administratora – zgoda administratora wyrażona w formie pisemnej na wniosek użytkownika;

d) użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z portalu, a także każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu;

e) źródło obce - źródło, z którego zaczerpnięto treści do portalu, i na które powołano się w nim.

2. Wykorzystywanie treści portalu

2.1. Przed wykorzystaniem treści portalu należy zapoznać się i zaakceptować warunki określone w niniejszym regulaminie. Sposoby akceptacji warunków opisano w punkcie 7 regulaminu. Korzystanie z portalu oznacza zgodę użytkownika na warunki niniejszego regulaminu.

2.2. Użytkownik portalu ma prawo do dowolnego wykorzystania treści portalu do celów komercyjnych i niekomercyjnych, bez uzyskania indywidualnej zgody administratora, pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu, zachowania zasad określonych w punkcie 2.3 i za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 2.4 i 2.5 oraz 2.6.

2.3. Warunkiem wykorzystania treści portalu jest podanie adresu źródła, to jest www.portal.pl. Warunkiem wykorzystania treści portalu na stronie internetowej jest podanie adresu źródła, to jest www.portal.genevatrust.pl oraz tytułu artykułu stanowiącego jednocześnie link do podstrony, z której wykorzystano materiały.

W przypadku wykorzystania wyłącznie treści zaczerpniętych do portalu ze źródeł obcych i oznaczonych przypisem wskazującym źródło, użytkownik wykorzystuje materiał pierwotny, to jest materiał opublikowany przez źródło obce, powołując się na nie.

2.4. Wykorzystanie znacznych części treści portalu (co najmniej 30% treści z co najmniej 3 podstron) w formie elektronicznej lub drukowanej wymaga indywidualnej zgody administratora.

2.5. Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do treści portalu w inny sposób niż za pomocą dostępnego interfejsu. Nie wolno również podejmować prób utrudnienia dostępu do portalu innym użytkownikom.

2.6. Nie wolno stosować nazwy www.portal.genevatrust.pl ani portal.genevatrust.pl do innych celów niż jako wskazanie źródła treści pobranych z portalu. Nie wolno modyfikować żadnej z tych nazw.

2.7. Wykorzystanie treści portalu nie zwalnia użytkowników z obowiązku przestrzegania prawa, w tym prawa do własności intelektualnej i prawa patentowego.

3. Odpowiedzialność portalu za publikowane treści

3.1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykorzystanie publikowanych treści, w szczególności za skutki przyjęcia uniwersalnych wskaźników bez prawidłowej analizy uwarunkowań instalacji lub źródła, dla których użytkownik zastosował wskaźniki opublikowane na portalu.

Każde zagadnienie emisyjne wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy wszystkich aspektów i uwarunkowań, i nie może być uproszczone wyłącznie do ogólnych zasad przedstawionych na portalu. Zastosowanie opublikowanych treści, w tym wskaźników emisji bez niezbędnej analizy, czy są one adekwatne do indywidualnego przypadku rozpatrywanego przez użytkownika może skutkować poważnymi błędami, mimo że do analiz wykonywanych na potrzeby portalu wybierane są powszechnie wykorzystywane w instalacjach techniki i materiały.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania rozwiązań opublikowanych dla konkretnych przypadków i sytuacji, wykorzystanych przez użytkownika jako zasady uniwersalne.

Użytkownik zgadza się wykorzystywać treści portalu wyłącznie jako przykłady konkretnych rozwiązań opracowanych na potrzeby portalu. Stosując przedstawione na portalu treści, użytkownik na własną odpowiedzialność dokonuje ich adaptacji i wdrożenia. Zastosowanie przez użytkownika treści opublikowanych na portalu oznacza tylko i wyłącznie, że użytkownik podziela pogląd przedstawiony na portalu (sposób analizy, algorytm postępowania, metodykę, itd.), oraz że ich zastosowanie poprzedził niezbędną analizą wszystkich uwarunkowań dotyczących rozpatrywanego przez siebie przypadku.

Portal nie zawiera pełnych treści źródeł obcych, lecz jedynie ich fragmenty, wskazujące dokument jako przydatny w analizie poszczególnych zagadnień. Właściwe wykorzystanie tych fragmentów wymaga niejednokrotnie poznania całej treści źródła obcego. W przypadku zastosowania treści zaczerpniętych ze źródeł obcych użytkownik portalu zobowiązuje się do korzystania z tych źródeł, z zachowaniem zasad właściwych dla tych źródeł, w tym z poszanowaniem praw własności intelektualnej i ochrony patentowej. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zaczerpnięte ze źródeł obcych, mimo iż dokonuje w uzasadnionym zakresie ich weryfikacji i oceny wiarygodności.

3.2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za różnice w interpretacji przepisów prawnych. Przedstawione na portalu treści dotyczące wymagań prawnych są interpretacją autorów i odnoszą się wyłącznie do konkretnych sytuacji, zbioru parametrów i uwarunkowań wybranych na potrzeby portalu. Wykorzystanie ich przez użytkownika z pominięciem ogółu uwarunkowań jakie dotyczą jego przypadku, może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Treści portalu użytkownik może wykorzystywać jedynie jako stanowisko autorów publikacji. W identyfikacji wymagań prawnych oraz wyborze rozwiązań użytkownik zobowiązuje się dokonać analizy indywidualnej. Treści portalu zawierają wybrane fragmenty przepisów prawnych i orzeczeń sądowych. Ich wykorzystanie nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów nieopublikowanych na portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki pominięcia przez użytkownika przepisów prawnych, które nie zostały opublikowane na portalu.

3.3 Portal zapewnia aktualność aktów prawnych oraz źródeł obcych na chwilę opublikowania ich treści na portalu. Użytkownik wykorzystując opublikowane treści zobowiązuje się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność sprawdzić aktualność przepisów prawnych i źródeł obcych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie nieaktualnych przepisów prawnych i źródeł obcych.

4. Administracja i prawa własności

Wydawca i administrator portalu:
Geneva Trust Polska sp. z o.o., ulica Jana Pałubickiego 6A, 80-175 Gdańsk,
NIP 586 222 87 26, REGON 220712440

5. Polityka prywatności

5.1 Korzystając z Portalu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz na warunkach określonych w niniejszych warunkach korzystania z portalu oraz w Obowiązku Informacyjnym Administratora. W każdym momencie korzystania użytkownik ma możliwość dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, żądania sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądanie składa się na adres e-mail iod@genevatrust.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Administratora. Użytkownikom Portalu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Akceptacja warunków korzystania z portalu

6.1. Warunki korzystania z portalu można zaakceptować wyłącznie na jeden sposób.

Użytkownik, który zna warunki korzystania z portalu musi je zaakceptować korzystając z opcji zaznaczenia budki, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Portalu, a następnie potwierdzić zapoznanie się z Obowiązkiem Informacyjnym poprzez zaznaczenie budki przy RODO. Aby zalogować się i móc skorzystać z Portalu Użytkownik, musi podać wygenerowany wcześniej KOD oraz datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), zaakceptować Regulamin Portalu i potwierdzić zapoznanie się z Obowiązkiem Informacyjnym RODO.

6.2 Wszystkie uwagi oraz pytania w sprawie działania portalu prosimy wysyłać na adres wynik@genevatrust.pl z podaniem numeru komórkowego, który został podany do kontaktu podczas wykonywania badań.

7. Aktualność regulaminu

7.1. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od ich opublikowania. Obowiązuje aktualny regulamin, wyświetlany w ramach treści dostępnych na portalu.